giải cứu "guy"

 1. abuladu
 2. abuladu
 3. abuladu
 4. abuladu
 5. abuladu
 6. #LK@
 7. #LK@
 8. #LK@
 9. abuladu
 10. #LK@
 11. abuladu
 12. #LK@
 13. abuladu
 14. #LK@
 15. tuankbas
 16. Logic6
 17. #LK@
 18. #LK@
 19. #LK@